Помош за Пребарај курсеви

Информатика за прва година во средно образование. Курсот ги опфаќа следните теми:

- Хардвер и софтвер

- Обработка на текст

- Програмирање во C++

- Табеларни пресметки

- Компјутерски мрежи


Информатика за втора година во средно образование. Курсот ги опфаќа следните теми:

- Програмирање во C++

- Бази со податоци

- Мултимедија и компјутерска графика

- HTML